تبلیغات
گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه های ساخت آردا www.CPMI.ir - تقویم آموزشی بهار 93 موسسه آردا تصویب شد


تقویم آموزشی بهار 93 موسسه مدیریت پروژه های ساخت آردا تصویب شد، محل برگزاری کلاس های درون

سازمانی در محل و سایر دوره ها در دانشگاه علم و صنعت و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود.